Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Planujesz szkolenie dla pracowników, wyjazd integracyjny?

Skontaktuj się z nami

Zapisy na szkolenie

tel/fax: (61) 639-45-06
pon - pt: 8:00-16:00
email: zgloszeniapoznan@apedukacja.pl

 

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami wiedzy o kompetencjach

Zapytaj o KursKorzyści ze szkolenia:


Poszerzenie wiedzy Państwa pracowników w obszarze efektywnego komunikowania się uwzględniającego radzenie sobie w komunikacji codziennej oraz w sytuacjach trudnych. Podejście to także ma uwzględniać dynamikę procesu komunikacji w aspekcie pracy zespołowej i wpływu zespołu na zmianę zachowań jednostki.Zdobycie wiedzy na temat:
• Budowania efektywnego systemu komunikacji
• Świadomości własnego stylu komunikowania się z innymi
• Funkcjonowania jednostki w zespole
• Budowania właściwych relacji pomiędzy członkami zespołu
• Pojęcia kompetencji i kompetentnego pracownika
• Modelowania odpowiednich zachowań w sytuacjach trudnych – podstawy budowania postawy asertywnej


Cele szkolenia:


Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak:
• Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
• Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
• Budowanie wspierających relacji w zespole
• Efektywnie współdziałanie w zespole
• Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka ii jednostka –zespół
• Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
• Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)


Sposób pracy:


Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.


Program szkolenia:

1 Otwarcie
1.1. Plan
1.1.1. Elementy integracji grupy
1.1.2. Oczekiwania uczestników wobec szkolenia
1.1.3. Oczekiwane postawy i zachowania w trakcie szkolenia – kontrakt szkoleniowy
1.1.4. Ćwiczenia z elementami autoprezentacji

1.2. Cel
1.2.1. Ćwiczenie ma na celu łamanie stereotypów dotyczących komunikowania się w zespole oraz przedstawianie swojej osoby wg uznanych w danym środowisku schematów. Uczestnicy będą zachęcani do autoprezentacji w sposób pozbawiony schematów i ukrytych założeń.

1.3. Metody
1.3.1. Informacje od uczestników/ Informacja od trenera Ćwiczenie i dyskusja grupowa

2. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się
2.1. Plan
2.1.1. Proces komunikacji i jego etapy
2.1.2. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
2.1.3. Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się
2.1.4. Ćwiczenie magiczny kalendarz

2.2. Cel
2.2.1. Ćwiczenie ma na celu zwrócenie uwagi uczestników na ważne , acz niezauważane na co dzień aspekty komunikacji w zespole i organizacji – poprze próbę szybkiego skonstruowania efektywnego sytemu komunikacji w zespole uczestników pod presja czasu i z uwzględnieniem zasad ograniczających im swobodę wyboru kanałów komunikacyjnych.

2.3. Metody
2.3.1. Ćwiczenie zespołowe Dyskusja grupowa Mini wykład

3. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji
3.1. Plan
3.1.1. Autoanaliza własnego stylu komunikowania się
3.1.2. Błędy w komunikacji
3.1.3. Bariery komunikacyjne
3.1.4. Etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego
3.1.5. Komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna

3.2. Cel
3.2.1. Test lustra – ćwiczenie pozwala na diagnozę stylu komunikacji ale z punktu widzenia odbiorcy- co jest często zaskakującym ale cennym odkryciem dla uczestników. Ewentualne różnice pomiędzy wynikiem spodziewanym a uzyskanym mogą być przy pomocy trenera zanalizowane głębiej.

3.3. Metody
3.3.1. Ćwiczenia w małych zespołach Omówienie na forum grupy Kwestionariusz diagnozujący styl komunikowania się Mini wykład

4. Komunikowanie się w organizacji
4.1. Plan
4.1.1. Sieci komunikowania się w organizacji
4.1.2. Modele przepływu informacji i ich optymalizacja
4.1.3. Zadania i narzędzia komunikacji wewnętrznej

4.2. Metody
4.2.1. Mini wykład Dyskusja grupowa

5. Efektywne prowadzenie rozmów
5.1. Plan
5.1.1. Kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
5.1.2. Czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
5.1.3. Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji- ćwiczenia praktyczne
5.1.4. Czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
5.1.5. Sztuka zadawania pytań
5.1.6. Psychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu- analiza osobistego stylu wywierania wpływu na innych

5.2. Cel
5.2.1. Ćwiczenia w tej części pozwolą na diagnozę stylu wywierania wpływu, oraz zapewnią uczestnikom pierwsze praktyczne doświadczenia w pogłębianiu kontaktu z pomocą technik aktywnego słuchania. Nowo nabyte doświadczenia mogą zostać pogłębione poprze omówienia trenerskie.

5.3. Metody
5.3.1. Ćwiczenie zespołowe Dyskusja grupowa Mini wykład Kwestionariusz diagnozy indywidualnego stylu wywierania wpływu

6. Pojęcie kompetencji i ich rodzaje
6.1. Plan
6.1.1. Czym jest kompetencja? Jak ja rozumieć?
6.1.2. Kompetencje bazowe, specjalistyczne i menedżerskie?
6.1.3. Poziom rozwoju kompetencji – czy wszystko musza mieć tak samo?
6.1.4. Piramida nabywania kompetencji

6.2. Cel
6.2.1. Ćwiczenia w tej części pozawalają na odkrycie własnych zasobów poprzez wspólna prace w małych zespołach oraz wykorzystanie technik obserwacji uczestniczącej . Uczestnicy” przeżywają” na sobie proces nabywania kompetencji, tak by mogli zrozumieć zasady jakie nim rządzą i zobaczyć opory jakie rodzą się w ludziach oraz poznać sposoby niwelowania zachowań oporowych.

6.3. Metody
6.3.1. Mini wykład Ćwiczenie zespołowe Ocena grupy

7. Kompetentny pracownik
7.1. Plan
7.1.1. Luki kompetencyjne – diagnoza, zapobieganie i uzupełnianie
7.1.2. Źródła informacji o potrzebnych kompetencjach
7.1.3. Kompetencje a proces komunikacji
7.1.4. Kompetencje a proces komunikacji

7.2. Cel
7.2.1. Ćwiczenia w tej części pozwalają na analizę własnych zachowań w sytuacji problemów komunikacyjnych. Uczestnicy zobaczą jak kompetencje związane z danym stanowiskiem wpływają na sposób komunikowania się z innymi. W trakcie ćwiczeń wypracują sposoby na rozwój specyficznych kompetencji komunikacyjnych związanych ze specyfika wykonywanej pracy.

7.3. Metody
7.3.1. Mini wykład Ćwiczenie zespołowe Ocena grupy, dyskusja Elementy rozpoznania zasobów własnych

8. W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych
8.1. Plan
8.1.1. Pojęcie asertywności
8.1.2. Twoje własne prawa
8.1.3. Kiedy decydujesz się być asertywnym
8.1.4. Typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
8.1.5 Budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji
8.1.6 Dlaczego boimy się powiedzieć "nie" - co nas powstrzymuje
8.1.7 Samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie
8.1.8 Konstrukcja mapy asertywności własnej

8.2. Cel
8.2.1. Mapa asertywności jest ćwiczeniem, które pozwala na określenia stopnia i zakresu własnej asertywności w codziennym funkcjonowaniu. Analiza informacji uzyskanych dzięki temu narzędziu będzie wskazywać kierunek pracy nad rozwojem własnym uczestników w tym zakresie.

8.3. Metody
8.3.1. Mini wykład Ćwiczenie zespołowe Ocena grupy Mapowanie obszarów asertywności

9. Co to znaczy szanować ciebie i siebie - co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy
9.1. Plan
9.1.1. Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
9.1.2. Umiejętność argumentowania
9.1.3. Obrona przed manipulacją
9.1.4. Przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki
9.1.5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

9.2. Cel
9.2.1. Ćwiczenia w tej części pozawalają na analizę własnych zachowań w sytuacji gdy jesteśmy narażeni na manipulację, oraz dają możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach różnych stylów obrony przed manipulacją bądź mało humanitarnego wywierania wpływu przez innych.

9.3. Metody
9.3.1. Ćwiczenia grupowe Mini wykład Ćwiczenie zespołowe
Trener:


Krzysztof Sobieraj

 
 

Trener biznesu, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i Teologii (Papieska Akademia Teologiczna), ukończył studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii systemowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Scheffiled oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.  

Od kilku lat zajmuje się głównie pracą trenerską z powodzeniem
i korzyścią dla uczestników prowadzonych przez niego szkoleń łącząc wszystkie obszary doświadczeń. Dzięki temu jego zajęcia nie opierają się tylko na teorii. ...czytaj więcej >>

Informacje organizacyjne:


W cenie oferujemy: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad.