Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Planujesz szkolenie dla pracowników, wyjazd integracyjny?

skontaktuj się z nami

Zapisy na szkolenia:

tel/fax (12) 352 - 31 - 23

pon - pt: 08:00 - 16:00

email: zgloszenia@apedukacja.pl

newsletter
 

Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należości z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postepowania egzekucyjnego w administracji

Zapytaj o KursCel szkolenia:


Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie postępowań podatkowych i egzekucyjnych dotyczących realizacji nowego obowiązku fiskalnegoProgram szkolenia:


1. Opłata śmieciowa jako danina publicznoprawna (źródła prawne obowiązku, opłata i jej charakter oraz przeznaczenie środków pochodzących z opłaty).

2. Decyzje ustalające i określające w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Postępowanie podatkowe (deklaracje, termin złożenia termin płatności należności, sposób i termin realizacji obowiązku, czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne podatkowe, kryteria wymiaru należności i ich weryfikacja decyzje zabezpieczające wykonanie zobowiązania i postępowanie zabezpieczające).

4. Postępowanie w zakresie udzielenia ulg (odroczenie terminu ,złożenia deklaracji, rozłożenie na raty należności / zaległości,umorzenie w całości lub w części zaległości).

5. Decyzje określające zaległość podatkową, odpowiedzialność Spółdzielni, zarządców administratorów za zaległości.


6. Kary – źródła praw, tryb uchwalania, ustalanie, decyzje, podmioty podlegające ukaraniu ( przedsiębiorcy) i ich egzekucja.

7. Wójt , burmistrz, prezydent jako nowy organ egzekucyjny w egzekucji opłaty śmieciowej-postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie padami komunalnymi (upomnienie, wyłączenia od obowiązku wystawiania i doręczania upomnień, właściwość organu egzekucyjnego, tytuły wykonawcze, środki egzekucyjne, problematyka przedawnień, odsetki, egzekucja administracyjna a egzekucja cywilnoprawna realizowana przez spółdzielnie, zarządców i administratorów i gminy, zbiegi z innymi organami egzekucji administracyjnej i komornikiem sądowym).

8. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków podatkowych w świetle regulacji Kodeksu karnego skarbowego, ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana.Trener:

Małgorzata Czartoryska
 

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników:

• ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa),
• organów kontroli finansowej,
• UOKiK urzędów wojewódzkich,
• urzędów miast i gmin, starostw,
• jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
• urzędów i izb skarbowych,
• radców prawnych,
• komorników sądowych.

Tylko w ubiegłym półroczu w ramach skoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy ...czytaj więcej >>Adresaci szkolenia:

Pracownicy komórek jst zajmujący się ustalaniem, poborem należności podatkowych, pełnomocnicy ds. Odpadów i inne osoby w ppraktytce zajmujący się zagadnieniami postepowań podatkowych egzekucyjnych w kontekscie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.Informacje praktyczne:

W cenie oferujemy: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Metodyka:  casusy, wykłady, dyskusje.*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.